ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೂವರು ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

Post a Comment

Previous Post Next Post